Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (versie Januari 2024)

Artikel 1. Gebruikers Algemene Verkoopvoorwaarden
Deze algemene Verkoopvoorwaarden worden gebruikt door Facility Trade Group B.V. gevestigd te Arnhem, KvK-nummer 09182254

Artikel 2. Definities
In deze verkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:
Gebruiker : de gebruiker van deze Verkoopvoorwaarden, ofwel Facility Trade Group B.V.
Verkoopvoorwaarden : de onderhavige verkoopvoorwaarden van Gebruiker.
Partijen : Gebruiker en Afnemer gezamenlijk.
Afnemer : iedere contractspartij van Gebruiker, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Overeenkomst : de tussen Gebruiker en de Afnemer gesloten mondelinge of schriftelijke overeenkomst waaronder begrepen een opdracht betreffende de Levering van Zaken of Diensten.
Levering : het één of meer Zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Afnemer en de eventuele installatie en of montage van deze Zaken alsmede het leveren van Diensten.
Zaken : de krachtens een Overeenkomst door Gebruiker te leveren stoffelijke objecten.
Diensten : de krachtens een Overeenkomst door Gebruiker te verrichten werkzaamheden.

Artikel 3. Toepasselijkheid
1. De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Gebruiker gedane (precontractuele) aanbiedingen, offertes en op alle Overeenkomsten.
2. Tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Gebruiker en Afnemer is overeengekomen, zijn de algemene voorwaarden van de Afnemer uitdrukkelijk niet van toepassing op de Overeenkomst, zij worden derhalve (ook) niet stilzwijgend door Gebruiker aanvaard.
3. Afwijkingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig, voor zover deze afwijkingen schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
4. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Verkoopvoorwaarden prevaleert de Overeenkomst.
5. Indien de contractspartij van Gebruiker een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van de Verkoopvoorwaarden of onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend voor de contractspartij zijn en dus voorkomen op de zwarte lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW, buiten toepassing.
6. Indien de Verkoopvoorwaarden of de Overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan kan dit tevens langs elektronische weg, mits het elektronische bericht printbaar is.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van Gebruiker, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Gebruiker worden herroepen; zelfs na het sluiten van de Overeenkomst, mits binnen vijf dagen.
2. Bij de aanbieding gedane adviezen en meegezonden documentatie en/of materiaal is, behoudens andersluidende schriftelijke omschrijving, uitsluitend informatief en bindt Gebruiker niet.
3. Orders of aanvragen van de Afnemer zijn voor Gebruiker eerst bindend, nadat Gebruiker deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat Gebruiker is gestart met de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst. De schriftelijke bevestiging van Gebruiker wordt geacht een volledige en juiste weergave van de Overeenkomst te zijn.

Artikel 5. Prijzen en betalingen
1. Alle door Gebruiker gehanteerde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is Gebruiker bevoegd deze prijsstijging aan de Afnemer door te berekenen, mits de uitvoering van de Overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid.
3. Tenzij anders op de factuur staat aangegeven, dient betaling van de factuur te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4. De termijn voor betaling is een fatale betalingstermijn. De Afnemer verkeert na het verstrijken van deze termijn van rechtswege in verzuim; een ingebrekestelling van Gebruiker is derhalve niet nodig.
5. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim en een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
6. Bezwaren tegen de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Gebruiker te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan het recht van de Afnemer om zich te beroepen op een gebrekkige prestatie is vervallen.
7. Indien Afnemer jegens Gebruiker te kort schiet in de nakoming van zijn verbintenissen (waaronder in ieder geval wordt verstaan een niet tijdige betaling als bedoeld in lid 3 van dit artikel), is Gebruiker bevoegd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan de Afnemer op te schorten en slechts voort te zetten tegen aanbetaling of zekerheidsstelling. In dat geval is de Afnemer niet gerechtigd tot enigerlei schadeloosstelling en blijft diens betalingsverplichting onverminderd voortbestaan.
8. Gebruiker is gerechtigd om de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en elk uitgevoerde deel afzonderlijk in rekening te brengen. Gebruiker kan nog niet-uitgevoerde fasen opschorten zolang voorgaande fasen niet geheel zijn betaald.
9. Betalingen zijn, ongeacht de benoeming daarvan, eerst ter voldoening van de opengevallen rente, de kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
10. Indien Gebruiker genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten door Gebruiker gemaakt ter bewaring van haar rechten, zoals buitengerechtelijke invorderingskosten, voor rekening van de Afnemer. Deze kosten zijn in elk geval 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250, tenzij wordt aangetoond dat deze kosten hoger zijn.
11. Afnemer is niet bevoegd om zijn betalingsverplichting te verrekenen met een vordering die Afnemer op Gebruiker heeft, of om zijn betaling op te schorten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6. Levering en uitvoering
1. Levering vindt plaats af fabriek/winkel/bedrijfspand (Ex Works, volgens de Incoterms 2020). Tenzij in een offerte/opdrachtbevestiging anders is overeengekomen, vindt de Levering plaats op het bedrijfsterrein van Gebruiker.
2. De kosten voor Levering komen ten laste van Gebruiker, indien de Afnemer een order heeft geplaatst van € 250 of meer. Indien Afnemer een order heeft geplaatst tussen de € 150 en € 250 komen de kosten voor Levering van € 18,30 voor rekening van Afnemer en indien Afnemer een order heeft geplaatst van minder dan € 150 komen de kosten voor Levering van € 28,75 voor rekening van Afnemer. Genoemde prijzen zijn exclusief btw.
3. Indien Levering plaatsvindt op een van de Waddeneilanden, zijn afwijkende tarieven van toepassing. Alsdan komen de kosten van Levering van een order van boven € 500 voor rekening van Gebruiker. Indien Afnemer een order heeft geplaatst tussen de € 350 en € 500 komen de kosten voor Levering van € 35,55 voor Afnemer en indien Afnemer een order heeft geplaatst van minder dan € 350 komen de kosten voor Levering van € 57,50 voor rekening van Afnemer. Genoemde prijzen zijn exclusief btw.
4. De overeengekomen termijnen voor Levering gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Afnemer dient Gebruiker (schriftelijk) in gebreke te stellen, alvorens Gebruiker in verzuim kan raken.
5. Indien Zaken na Levering dienen te worden opgeslagen bij Gebruiker, geschiedt dit voor rekening en risico van de Afnemer.
6. De Afnemer heeft geen recht om zich te beroepen op afwijking van het geleverde aantal, metrage of gewicht van de Zaken, indien de Levering met 10% of minder afwijkt van hetgeen is overeengekomen. De metingen en/of wegingen van Gebruiker zijn bindend.
7. Gebruiker heeft te allen tijde het recht om de Zaken onder rembours af te leveren en om van Afnemer een aanbetaling tot 50% van het factuurbedrag of een zekerheidstelling te verlangen. Indien de Afnemer niet binnen 2 dagen aan het verzoek om aanbetaling of zekerheidstelling voldoet, heeft Gebruiker het recht om de Overeenkomst per direct te ontbinden. De Afnemer is in voornoemd geval de in ieder geval 25% van het factuurbedrag verschuldigd, onverminderd het recht op schadevergoeding van de reeds gemaakte kosten en overige schade.
8. Indien Gebruiker producten aflevert op een pallet of meerdere pallets, zal Gebruiker deze pallet(s) als emballage in rekening brengen, tenzij Gebruiker bij aflevering door Afnemer identieke, onbeschadigde pallet(s) retour worden gegeven. Op de pakbon wordt het aantal pallets dat geleverd wordt vermeld en het aantal dat retour komt. Het resultaat hiervan zal gefactureerd worden, conform bijgaande tarieven : EP Euro pallet € 18,00, EWP Euro wegwerp pallet € 8,75, MWP Mini wegwerp pallet € 6,17
9. Gebruiker heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:709 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7. Keuring Zaken voor Levering
1. De Afnemer heeft het recht om de Zaken vóór de Levering te (doen) keuren tot maximaal 7 dagen voor de Levering. De keuring geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer.
2. Indien uit de keuring blijkt dat de Zaken wezenlijk (fundamenteel) afwijken van hetgeen is overeengekomen, dan doet de Afnemer hier onverwijld schriftelijk en gemotiveerd mededeling van aan Gebruiker. Afnemer stelt Gebruiker in de gelegenheid om alsnog na te komen, Gebruiker kan de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om alsnog correct na te komen.
3. Het recht van de Afnemer om zich te beroepen op het resultaat van de keuring vervalt na het verstrijken van zeven dagen na de keuring.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden
Getoonde of verstrekte monsters en demonstratiemateriaal worden slechts vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaak kunnen van het monster of demonstratiemateriaal afwijken , tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat ze worden geleverd conform getoonde of verstrekte monster of demonstratiemateriaal. Demonstratiemateriaal en monsters worden na aflevering in rekening gebracht. Indien het demonstratiemateriaal en monsters binnen 5 werkdagen in goede staat terug wordt ontvangen ontvangt opdrachtgever een creditnota van de geretourneerde en ontvangen producten. Kosten voor retourneren zijn voor rekening van opdrachtgever. Indien door opdrachtgever bij het uitproberen schade is ontstaan, moet de opdrachtgever dit gebruik vergoeden. Producten die om bv hygiënische of gezondheidsredenen niet voor hergebruik geschikt zijn, kunnen niet geretourneerd worden. Abonnementen en concepten kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 9. Annulering en ontbinding
1. Indien de Afnemer jegens Gebruiker te kort schiet in de nakoming van zijn verbintenissen (waaronder in ieder geval wordt verstaan een niet tijdige betaling als bedoeld in artikel 5 lid 3), is Gebruiker bevoegd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan de Afnemer op te schorten en slechts voort te zetten tegen aanbetaling of zekerheidsstelling. In dat geval is de Afnemer niet gerechtigd tot enigerlei schadeloosstelling en blijft diens betalingsverplichting onverminderd voortbestaan.
2. Indien de Afnemer een Overeenkomst voor de Levering annuleert, is Afnemer een bedrag van 10% van het factuurbedrag van de geannuleerde Overeenkomst verschuldigd, onverminderd het recht op schadevergoeding, o.a. bestaande uit reeds gemaakte kosten en winstderving.
3. De vordering van Gebruiker op de Afnemer is direct en geheel opeisbaar indien:
a) de Afnemer jegens Gebruiker tekortschiet in de nakoming van één van zijn verbintenissen (waaronder het niet voldoen aan zijn betalingsverplichting);
b) de Afnemer niet voldoet aan het verzoek van Gebruiker om aanbetaling en/of zekerheidstelling (artikel 6 lid 7);
c) indien de Afnemer overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte van faillietverklaring doet;
d) indien het faillissement van de Afnemer wordt aangevraagd of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen;
e) indien op enig vermogensbestanddeel van de Afnemer beslag wordt gelegd.
4. In de in lid 3 genoemde gevallen is Gebruiker bevoegd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aan Gebruiker verder toekomende rechten, zoals haar recht op vergoeding van schade en kosten.
5. In alle gevallen waarin de Afnemer er rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet te kunnen nakomen, is hij verplicht Gebruiker daarvan terstond op de hoogte te stellen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Gebruiker blijft eigenaar van alle door Gebruiker geleverde Zaken, zolang de koopprijs, alsmede enige andere vordering op Afnemer wegens een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, niet door de Afnemer is voldaan.
2. De Afnemer is niet bevoegd om geleverde Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, buiten zijn normale bedrijfsvoering te vervreemden of op enigerlei wijze te bezwaren.
3. Indien een van de omstandigheden als bedoeld in artikel 8 lid 3 sub a t/m sub e zich voordoet of dreigt voor te doen, is Gebruiker gerechtigd om haar eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken terug te nemen.
4. De Afnemer is verplicht om Gebruiker op eerste verzoek toegang te verschaffen tot de plaats waar deze Zaken zich bevinden.
5. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Gebruiker een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit de verkoop van de door Gebruiker geleverde goederen voortvloeiende vorderingen op derden.
6. Afnemer is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Gebruiker te bewaren. Afnemer is verplicht om voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal of verduistering te verzekeren en een kopie van of inzage in de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek van Gebruiker te verstrekken.

Artikel 11. Reclame
1. De Afnemer is verplicht om bij de Levering te controleren of de Zaken en/of Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Klachten ten aanzien van zichtbare gebreken dienen schriftelijk onverwijld, doch uiterlijk op de dag na de dag van Levering, aan Gebruiker te worden medegedeeld, op straffe van verval van alle rechten.
2. Indien de Afnemer een klacht heeft ter zake van niet-zichtbare gebreken aan de overeengekomen prestatie, dient de klacht onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na Levering schriftelijk en gemotiveerd bij Gebruiker worden ingediend.
3. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 14 dagen na Levering kunnen worden waargenomen, worden onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd bij Gebruiker meegedeeld, doch uiterlijk binnen twee maanden na Levering. Na het verstrijken van deze termijn kan de Afnemer geen beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.
4. De Afnemer is verplicht om aan Gebruiker alle medewerking te verlenen voor het onderzoeken van de klacht. Indien de Afnemer geen medewerking verleent, kan hij geen beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.
5. Indien de klacht gegrond blijkt en de Afnemer binnen de daarvoor geldende termijnen heeft geklaagd, kan Gebruiker naar eigen keuze het gebrek herstellen, de gebrekkige Zaken vervangen of de Zaken terugnemen en de Afnemer (gedeeltelijk) crediteren voor de koopprijs van de betreffende Zaken.
6. De kosten voor herstel, vervanging of terugneming komen voor rekening van Afnemer, tenzij Gebruiker schriftelijk en ondubbelzinnig aan Afnemer meedeelt dat Partijen de kosten delen of dat Gebruiker de kosten geheel voor eigen rekening neemt.
7. Het indienen van een klacht bevrijdt de Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen.
8. Geringe afwijkingen geven geen recht op herstel, vervanging en/of (gedeeltelijke) creditering.

Artikel 12. Retourzendingen
1. Gekochte Zaken kunnen tot maximaal één week na Levering retour worden gezonden mits Gebruiker voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven voor de retourzending.
2. Retourzending die niet door Gebruiker vooraf is toegestemd, leidt niet tot een ontheffing van de betalingsverplichting van Afnemer, noch tot enige creditering.
3. Indien de (gedeeltelijke) retourzending door Gebruiker is goedgekeurd, komen de kosten voor het retour zenden volledig voor rekening van de Afnemer.
4. Indien de (gedeeltelijke) retourzending door Gebruiker is goedgekeurd, vermeldt de Afnemer duidelijk per artikel of zending de reden van retour zenden. De retourzending dient te zijn voorzien van een kopie paklijst van de originele Levering van Gebruiker, met afzender, datum, aantallen en omschrijving.
5. Gebruiker crediteert in het geval de Zaken retour zijn gezonden met in achtneming van het bepaalde in dit artikel, de Afnemer voor de koopsom minus 25% (wegens opslagkosten), mits de Zaken in de originele, onbeschreven verpakking zitten, de Zaken in nieuwstaat verkeren en als nieuw verkocht kunnen worden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
6. De volgende artikelen kunnen in geen geval retour worden gezonden:
– Gebruikte goederen, zoals gedragen schoeisel, kleding en aangebroken reinigingsmiddelen;
– Zaken die (speciaal) zijn afgestemd, besteld of geproduceerd aan de hand van de wensen van Afnemer;
– Materialen voorzien van (handgeschreven) teksten, namen, viltstift teksten, plakband met de naam van de Afnemer of restanten daarvan;
– Artikelen/producten die uit het assortiment zijn gehaald.

Artikel 13. Montagewerkzaamheden
1. Bij montage door onze technische services zijn de volgende voorwaarden van toepassing. De montage betreft het plaatsen van de aangeboden voorzieningen zoals aangegeven in onze offerte.
2. De monteurs van onze technische services moeten ongestoord kunnen doorwerken in opgeruimde ruimten, onder normale werkuren.
3. De wanden dienen afgewerkt en vrij toegankelijk te zijn.
4. De maximale plaatsingshoogte is 380 cm. Indien er leidingen e.d. in de wanden aanwezig zijn dient dit door de opdrachtgever gemeld te worden.
5. Technische infrastructuur (stroom, wateraanvoer en -afvoer) moet veilig zijn aangebracht en aanwezig zijn binnen ½ meter van de voorzieningen zoals aangeboden in onze offerte.
6. Indien de omstandigheden afwijken van deze punten, behouden wij ons het recht voor om de gemaakte kosten in rekening te brengen, onze prijzen aan te passen of van de montage af te zien. Dit besluit zal altijd zo spoedig mogelijk naar onze opdrachtgever gecommuniceerd worden.
7. Schade kan niet worden verhaald op Opdrachtnemer tenzij verwijtbaar.

Artikel 14. Aansprakelijkheidsbeperking

1. Behoudens het geval dat de Afnemer aantoont dat de schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker, is Gebruiker slechts aansprakelijk jegens de Afnemer, diens personeel of derden, voor directe schade die de Afnemer heeft geleden uit hoofde van (de uitvoering van) de Overeenkomst.
2. Voor vergoeding komt enkel in aanmerking de directe schade als bedoeld in lid 1, voor zover de schade door de door Gebruiker afgesloten verzekering wordt gedekt of in het geval de schade niet door de verzekering wordt gedekt, tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft. Indien gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs van dat gedeelte van de Overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit.
3. In geen geval bedraagt de aansprakelijkheid van Gebruiker meer dan € 5.000,00 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen, stagnatieschade en gevolgschade.
5. Iedere rechtsvordering van de Afnemer jegens Gebruiker tot vergoeding van schade verjaart na verloop van een jaar, gerekend vanaf het moment dat Afnemer bekend is geworden of bekend had kunnen zijn met de schadeveroorzakende gebeurtenis.
6. De Afnemer vrijwaart Gebruiker, alsmede diens personeel en ingeschakelde hulppersonen jegens iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever (een gedeelte van) zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst overdragen aan een Derde, waarbij uitvoering van de Overeenkomst voor rekening en risico van Opdrachtnemer blijft, die verband houdt met de Overeenkomst en de uitoefening daarvan.
7. De Afnemer vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Gebruiker geleverde producten en/of materialen.

Artikel 15. Overmacht
1. Indien nakoming van een der Partijen door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij aan de ander een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is voldaan of gepresteerd, wordt niet ongedaan gemaakt, maar tussen partijen afgerekend.
2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: werkstakingen; quarantaine; epidemieën; pandemieën, mobilisatie; staat van beleg; oorlog; extreme weersomstandigheden; brand; transportbelemmeringen; overheidsmaatregelen met inbegrip van in-en uitvoermaatregelen; storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden; wanprestatie van derden of overmacht van de zijde van de leverancier die door Gebruiker ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst werden ingeschakeld. Deze opsomming is niet limitatief.
3. Mochten de gevolgen van een pandemie invloed hebben op de uitvoering van overeenkomst zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een eventuele oplossing te komen.

Artikel 16. Wijziging Verkoopvoorwaarden
1. Gebruiker is bevoegd tot wijziging van de Verkoopvoorwaarden over te gaan en de gewijzigde Verkoopvoorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. Dergelijke wijzigingen zijn bindend voor de Afnemer indien 30 dagen zijn verstreken nadat Gebruiker daarvan mededeling heeft gedaan aan de Afnemer.
2. Indien Afnemer niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient hij dit binnen de in het eerste lid bedoelde termijn van 30 dagen schriftelijk aan Gebruiker kenbaar te maken. Na ontvangst van de mededeling door Gebruiker, is Gebruiker bevoegd om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Afnemer.

Artikel 17. Conversie
Indien en voor zover een of meerdere bepalingen in deze Verkoopvoorwaarden in strijd mochten zijn met enige wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De nietige of vernietigde bepalingen dienen in onderling overleg te worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 18. Overdracht van rechten
Opdrachtnemer kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever (een gedeelte van) zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst overdragen aan een Derde, waarbij uitvoering van de Overeenkomst voor rekening en risico van Opdrachtnemer blijft.

Artikel 19. Geheimhouding
Partijen zijn verplicht alle direct en/of indirect van de wederpartij verkregen informatie en gegevens vertrouwelijk te behandelen. Partijen zullen deze informatie en gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens indien en voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is en de wederpartij daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Partijen zullen deze informatie en gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 20. Geschillenregeling
1. Op alle aanbiedingen van Gebruiker en Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Partijen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Deel deze pagina
+