Disclaimer & Privacy Verklaring

Disclaimer
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website
Facility Trade Group besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Facility Trade Group wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
Facility Trade Group garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Facility Trade Group is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Facility Trade Group aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
Facility Trade Group garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacyverklaring Facility Trade Group

Persoonsgegevens
Facility Trade Group B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Facility Trade Group B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Facility Trade Group B.V. verstrekt. Facility Trade Group B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–           Voor- en achternaam
–           Voorletters
–           Titulatuur
–           Functie
–           Geslacht
–           Adresgegevens
–           Telefoonnummer
–           E-mailadres
–           Uw IP-adres
–           KvK nummer

Waarom Facility Trade Group B.V. gegevens nodig heeft
Facility Trade Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Facility Trade Group B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten toekomstige overeenkomst van of aan u te leveren (toekomstige) dienstverlening.
Facility Trade Group B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.De grondslag voor deze verwerkingen is gelegen in de overeenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

Hoe lang Facility Trade Group B.V. gegevens bewaart
Facility Trade Group B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Facility Trade Group B.V deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Facility Trade Group B.V blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In alle andere gevallen verstrekt Facility Trade Group B.V uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming conform de AVG wetgeving. Facility Trade Group B.V slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Worden er in het kader van de dienstverlening gegevens gedeeld buiten deze grenzen dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

Websitebezoek
Facility Trade Group B.V. maakt gebruik van technische en functionele Google Analytics-cookies. En van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Recht op inzage en afschrift
U heeft recht op inzage van de op uw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Ook heeft u recht hiervan een afschrift te ontvangen.
Een verzoek tot inzage moet schriftelijk bij Facility Trade Group B.V. worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt het verzoek afgehandeld. U dient zich vooraf te legitimeren.
Indien gegevens van een derde zijn opgenomen dan worden deze gegevens zoveel mogelijk afgeschermd.

Recht van correctie en verwijdering
U heeft het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van uw gegevens.
Het verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt u schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Indien meer informatie nodig is wordt u uitgenodigd voor een gesprek,

Een verzoek tot correctie of verwijdering wordt ingewilligd indien:
–           De gegevens feitelijk onjuist zijn
–           De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld
–           De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt
–           Indien u de toestemming intrekt als de verwerking daarop is gebaseerd

Recht van bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Facility Trade Group B.V. en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.
Daarnaast bestaat het recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken.

Beveiligen
Facility Trade Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Facility Trade Group B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Facility Trade Group B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Facility Trade Group B.V. op via info@ftgroup.nl

Klachten
Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd dan kunt u zich tot ons wenden. U kunt eveneens een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van deze privacyverklaring
Facility Trade Group B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U kunt zien wanneer voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn geplaatst. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

www.facilitytradegroup.nl is een website van Facility Trade Group B.V.
Facility Trade Group B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Paramariboweg 77, 7333 PA, Apeldoorn
Vestigingsadres: Paramariboweg 77, 7333 PA, Apeldoorn
Inschrijvingsnummer KVK: 09136307
Telefoon: 088-5054666
E-mailadres: info@facilitytradegroup.nl

 

Deel deze pagina
+